Tel: 7676775624 | Mail: info@yellowandred.in

Language: EN KAN

    Follow us :


ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೪:ಋಷಿ ಯಜ್ಞ ಎಂದರೇನು ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೪:ಋಷಿ ಯಜ್ಞ ಎಂದರೇನು ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ**ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ಋಷಿ ಯಜ್ಞ ಎಂದರೇನು ?ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅನಂತವಾದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ನೀಡಿರುವರು.

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೪: ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೪: ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ*ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ?ಪ್ರತಿ ಹಿಂದೂ ವು ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವನು. ಅವರಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಿಂದ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಿ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೩: \
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೩: \"ಮತ್ತು\" ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭಾನೀಸರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದು

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ*ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*\"ಮತ್ತು\" ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭಾನೀಸರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದುಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ತರಂಗಗಳು ಅನುಕೂಲವಾ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೨:ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೨:ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ*ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ?ಹಿಂದು ಮತದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ದಶೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿರುವರು. *೧) ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ೨) ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ೩) ವಾನಪ್ರಸ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೧: ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶುಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೧: ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶುಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ*ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶುಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ?ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ವೃಕ್ಷಗಳು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. *ಅ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೦: ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಎಂದರೇನು ? ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೫೦: ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಎಂದರೇನು ? ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ*ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಎಂದರೇನು ? ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ? ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾಗವಾಗಿರುವುದು. ಪರಿಸರವನ್ನು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಪ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೪೯: ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದುದೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೪೯: ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದುದೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ*ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದುದೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆಭಾರತೀಯರು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾದ ಶಕ್ತ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೪೭: ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಷೇಧಗಳು ಯಾವುವು ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೪೭: ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಷೇಧಗಳು ಯಾವುವು ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ*ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಷೇಧಗಳು ಯಾವುವು ?ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೪೬: ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅಹಾರ ಮಿಶ್ರಮಗಳಾವುವು ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೪೬: ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅಹಾರ ಮಿಶ್ರಮಗಳಾವುವು ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ*ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅಹಾರ ಮಿಶ್ರಮಗಳಾವುವು ?೧. ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು೨. ಮೂಲಂಗಿ ಹಾಗೂ ಖಾರ೩.

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೨೪೬: ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ*ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ? ಸೂರ್ಯಾಸ್ ಆದ ೨೪ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್

Top Stories »  Top ↑